جستجوی اموات در بهشت زهرا

سامانه جستجوی متوفی، زیرمجموعه بخش اطلاع رسانی سایت شهرداری تهران می باشد که در جهت رفاه شهروندان به منظور یافتن اطلاعات افرادیست که در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده اند.

برای استفاده از خدمت مذکور وارد سامانه شده و سپس با وارد کردن حداقل نام خانوادگی فرد متوفی (درج نام خانوادگی الزامی است و بقیه موارد اختیاری است.) به راحتی اطلاعات لازم را به دست می آورید.

همچنین یادآور می شویم که استفاده از بازه زمانی نتیجه بهتری را در اختیار شما قرار می دهد.